Hlavné menu

Hlavné menu

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
  • Zmluvy, faktúry a objednávky

   Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová zverejňuje zmluvy, faktúry a objednávky podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
   SOŠ Handlová sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
   SOŠ Handlová si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené škole výlučne klasickou poštou (zmluvy, dohody). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

  • Základný fotoalbum

   Základný fotoalbum - Obrázok 1
   Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.
   08.11.2012 06:44
  • Zmena názvu školy

   1. 3. 2009 Na základe Dodatku č. 2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny Spojenej školy, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová, číslo: T/2007/03886 zo dňa 22.08.2007, schváleným Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 25. 2. 2009 uznesením číslo 663/2009 sa dňom 1. marca 2009 mení názov organizácie, ktorý znie:
   Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová (skrátený názov "SOŠ Handlová").
   IČO organizácie 42024471 sa nemení.
  • Vznik tejto www stránky

   5. 1. 2007 Vítame Vás na podstránke Združenej strednej školy obchodu a služieb v Handlovej. Tieto stránky slúžia pre Vaše informácie o výchovno-vzdelávacom procese na našej škole.

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria