Hlavné menu

Hlavné menu

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  administratíva a korešpondencia ADK
  administratívne práce v praxi ADX
  anglický jazyk AJ2
  anglický jazyk ANJ
  aplikácia podvojného účtovníctva APN
  aplikacia PU v živnostenskom a obchodnom podnikaní PUTT
  aplikácie počítačových sietí APK
  aplikačný software ASW
  aplikovaná ekonómia APE
  aplikovaná elektronika AEN
  aplikovaná fyzika AFY
  aplikovaná informatika API
  aplikovaná informatika - seminár SAI
  aplikovaná matematika APM
  aplikovaná výpočtová technika APT
  automatické riadenie AUR
  automatizácia AUT
  automatizácia - cvičenia AUC
  automatizácia inžinierskych prác AIP
  automatizácia strojárskej výroby ASV
  automatizačná technika ATE
  biológia BIO
  biológia a ekológia BIE
  CAD systémy CDS
  CAD systémy v elektrotechnike C2S
  CAM systémy CCS
  cestovný ruch CTO
  cvičenia z anglického jazyka CAJ
  cvičenia z ekonomiky CCK
  cvičenia z fyziky CVF
  cvičenia z informatiky PIW
  cvičenia z matematiky CVM
  cvičenia z nemeckého jazyka CNJ
  cvičenia z odevnej technológie COT
  cvičenia z počítačových sietí CPD
  cvičenia z účtovníctva CVU
  cvičenia z výpočtovej techniiky CVT
  cvičenia zo slovenského jazyka CSJ
  cvičná firma CFA
  cvičná firma - praktikum CFP
  číslicová technika CIS
  databázové systémy DSY
  dejepis DEJ
  deskriptívna geometria DEG
  digitálne média DGM
  Druhý cudzí jazyk CJD
  ekológia EKL
  ekonomická prax PXO
  ekonomické a právne aspekty podnikania EPA
  ekonomické cvičenia EKC
  ekonomické cvičenia nepouživať
  ekonomické cvičenia EKOcv
  ekonomický aplikačný softwér ESW
  ekonomika EKO
  ekonomika a organizácia EOR
  ekonomika a riadenie EKR
  ekonomika a účtovníctvo EKU
  ekonomika podnikania EPD
  elektrické merania ELR
  elektrické stroje a prístroje ESP
  elektrické zariadenia EZR
  elektroenergetika EEN
  elektronické a komunikačné systémy ESY
  elektronické publikovanie EPU
  elektronika ELE
  elektrotechnická spôsobilosť ETS
  elektrotechnické merania ELM
  elektrotechnika ELK
  elektrotechnológia ELG
  etická výchova ETV
  etika sociálnej práce ESR
  francúzsky jazyk FJ2
  fyzika FYZ
  fyzika - cvičenia FZV
  fyzikálny seminár FYS
  geografia GEG
  grafické systémy GRS
  grafické systémy v silnoprúdovej technike GSS
  grafický dizajn digitálnych médií GDD
  hospodárska geografia HOG
  hospodárske výpočty a štatistika HOS
  chémia CHE
  informačné technológie ITE
  informatika INF
  informatika a výpočtová technika IVT
  inteligentné elektroinštalácie IEL
  komunikácia KMU
  konštrukcia strihov KST
  kontrola a meranie KOM
  konverzácia v anglickom jazyku KAJ
  konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
  konverzácia v ruskom jazyku KRJ
  makroekonómia MEK
  manažment MNZ
  manažment osobných financií MOF
  marketing MKT
  marketing a manažment MRQ
  Marketing a manažment MKM
  matematika MAT
  materiály MTE
  mechanika MEC
  mechatronika MNK
  metódy sociálnej práce MSP
  mikroprocesorová technika MIT
  móda a štýl OMS
  modelovanie odevov OMO
  multimédiá MUM
  náboženská výchova NBK
  náuka o materiáloch NAM
  náuka o spoločnosti NAS
  nemecký jazyk NEJ
  nemecký jazyk NJ2
  občianska náuka OBN
  obchodná korešpondencia OBK
  objektové programovanie OPG
  odborná prax PRX
  odborná spôsobislosť v elektrotechnike ODF
  odborné kreslenie ODK
  odborný seminár OSM
  odborný výcvik OVY
  odevná technológia ONA
  odevná výroba OEV
  odevné materiály OVN
  oprava a obsluha a údržba SaZ OOS
  optimalizačné metódy v praxi OPM
  organizácia odevnej výroby ORG
  pedagogika PED
  periférne zariadenia PFZ
  personálna práca PPC
  personálny manažment PMZ
  písomná časť záverečnej skúšky PČZS
  počítačová grafika POG
  počítačové siete PCI
  počítačové spracovanie médií PMW
  podnikanie v cestovnom ruchu VCR
  podnikanie v cvičnej firme PFI
  podnikanie v remeslách a službách PBC
  podnikateľská prax POP
  podnikateľské vzdelávanie PNZ
  podniková ekonomika POE
  poisťovníctvo POI
  povinne voliteľný predmet
  práca s počítačom PCP
  práca so zdravotne postihnutými PZO
  praktická časť odbornej zložky PČOZ
  praktická časť záverečnej skúšky PČZS
  praktická príprava PRP
  praktické cvičenia z informatiky PIW
  praktické účtovníctvo PUT
  praktický marketing PMK
  právna náuka PRN
  právna náuka a svet práce PNA
  právo PRW
  prax PRA
  prax v odbore VPX
  prestavby budov PRB
  programovanie PRO
  programovanie CNC strojov PCM
  programovanie mikropočítačov PMP
  programovanie robotov PGW
  programové vybavenie počítačov SWW
  Prvý cudzí jazyk CJP
  psychológia PSY
  psychológia práce PSP
  ročníkový projekt RPJ
  rozvod a využitie elektricekj energie RVJ
  rozvod elektrickej energie REE
  ruský jazyk RJ2
  Ruský jazyk RUJ
  sekretárske práce SEP
  seminár z dejepisu SED
  seminár z fyziky SEF
  seminár z matematiky SEM
  sieťové technológie SIE
  silnoprúdové zariadenia SIZ
  slovenský jazyk a literatúra SJL
  sociálna práca SCL
  sociálna práca so zdravotne postihnutými SPU
  sociálna psychológia SCP
  sociálno-právna pomoc SCN
  sociálno-psychologický výcvik SCV
  sociológia SOC
  spoločenská komunikácia KMM
  spoločensko-administratívny styk SAK
  spracovanie informácií SPI
  spracovanie obrazu a textu SOX
  spracovanie sekvencií SSK
  Správanie SPR
  stavba a prevádzka strojov a zariadení SGZ
  stavebné konštrukcie STK
  strojárska prax PXO
  strojárska technológia STT
  strojárska výroba STV
  stroje a zariadenia STZ
  strojníctvo STN
  strojové zariadenie SRE
  strojovo orientované jazyky SWJ
  suché technológie SUG
  športová príprava SRL
  športová výchova SOY
  technická fyzika TFY
  technická grafika TEG
  technická chémia TCE
  technická mechanika TNI
  technická príprava výroby TPV
  technické kreslenie TCK
  technické meranie TMN
  technické vybavenie počítačov HWW
  technické zariadenia budov TZB
  technika administratívy TEA
  technika administratívy a korešpondencia TAK
  technológia TEC
  technológia montáže TMO
  technológia opráv TOP
  technológie internetu TIU
  techológia montáže a opráv TOO
  telekomunikácie TKM
  telekomunikácie a počítačové siete TPS
  telekomunikačná technika TEL
  telekomunikačné a počítačové siete TPS
  telekomunikačné a počítačové siete - cvičenia TPS-cv
  telesná a športová výchova TŠV
  telesná výchova TEV
  telesná výchova špecializácia TVS
  teoretická časť odbornej zložky TČOZ
  teoretická časť odbornej zložky TČOZ6
  tovaroznalectvo TVZ
  účtovníctvo UCT
  účtovníctvo-cvičenia UCTcv
  ústna časť záverenčej skúšky ÚČZS
  úvod do makroekonómie MEU
  úvod do podnikania UDP
  úvod do sveta práce USP
  výkonová elektronika VYE
  výkonová elektronika-cvičenia VYEcv
  výpočtová technika VYT
  výroba a montáž VMO
  výrobná prax PXO
  výrobná technológia VYG
  výrobné konštrukcie VKS
  využitie elektrickej energie VYU
  základy ekológie ZEK
  základy ekonomiky ZAN
  základy elektroniky ZEN
  základy elektrotechniky ZAE
  základy podnikania ZPD
  základy strojárstva ZLR
  základy strojníctva ZSJ
  základy techniky ZTH
  zdravotné náuky ZDN

  © aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria