Hlavné menu

Hlavné menu

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  administratíva a korešpondencia ADK
  anglický jazyk AJ2
  anglický jazyk ANJ
  aplikácie počítačových sietí APK
  aplikovaná ekonómia APE
  aplikovaná elektronika AEN
  aplikovaná informatika API
  aplikovaná matematika APM
  automatizácia AUT
  automatizačná technika ATE
  biológia BIO
  CAD systémy CDS
  CAD/CAM systémy CCS
  cvičenia z fyziky CVF
  cvičenia z informatiky CUI
  cvičenia z účtovníctva CVU
  daňová sústava DAS
  databázové aplikácie DAA
  databázové systémy DSY
  dejepis DEJ
  deskriptívna geometria DEG
  digitálne média DGM
  Druhý cudzí jazyk CJD
  ekonomické cvičenia EKC
  ekonomika EKO
  ekonomika a účtovníctvo EKU
  elektrické merania ELR
  elektrické stroje a prístroje ESP
  elektroenergetika EEN
  elektronické publikovanie EPU
  elektronika ELE
  elektrotechnická spôsobilosť ETS
  elektrotechnické merania ELM
  elektrotechnika ELK
  elektrotechnológia ELG
  etická výchova ETV
  etika sociálnej práce ESR
  fyzika FYZ
  geografia GEG
  grafické systémy GRS
  grafický dizajn digitálnych médií GDD
  hospodárska geografia HOG
  chémia CHE
  informatika INF
  inteligentné elektroinštalácie IEL
  internet vecí IVI
  komunikácia KMU
  kontrola a meranie KOM
  makroekonómia MEK
  manažment MNZ
  manažment osobných financií MOF
  marketing MKT
  matematika MAT
  materiály MTE
  mechanika MEC
  mechatronika MNK
  metódy sociálnej práce MSP
  mikroprocesorová technika MIT
  náboženská výchova NBK
  náuka o materiáloch NAM
  nemecký jazyk NE2
  nemecký jazyk NEJ
  občianska náuka OBN
  objektové programovanie OPG
  odborná prax PRX
  odborné kreslenie ODK
  odborný seminár OSM
  odborný výcvik OVY
  operačné systémy OSY
  oprava a obsluha a údržba SaZ OUS
  pedagogika PED
  personálna práca PPC
  písomná časť záverečnej skúšky PČZS
  počítačová grafika POG
  podnikanie v cestovnom ruchu VCR
  podnikanie v cvičnej firme PFI
  podnikateľské vzdelávanie PNZ
  podniková ekonomika POE
  povinne voliteľný predmet
  práca s počítačom PCP
  práca so zdravotne postihnutými PZO
  praktická časť odbornej zložky OIP
  praktická časť záverečnej skúšky PČZS
  praktická príprava PXB
  praktické cvičenia z informatiky PIW
  praktické účtovníctvo PUT
  právna náuka PRN
  právo PRW
  prax PXA
  prax v odbore PXO
  programovanie PRO
  programovanie CNC strojov PCM
  programovanie mikropočítačov PMP
  programové vybavenie počítačov SWW
  Prvý cudzí jazyk P1J
  psychológia PSY
  ročníkový projekt RPJ
  rozvod a využitie elektrickej energie RVJ
  rozvod elektrickej energie RVJ
  ruský jazyk RJ2
  Ruský jazyk RUJ
  sekretárske práce SEP
  serverové technológie SXT
  sieťové technológie SIE
  slovenský jazyk a literatúra SJL
  sociálna práca so zdravotne postihnutými SPU
  sociálna psychológia SCP
  sociálno-právna pomoc SCN
  sociálno-psychologický výcvik SCV
  sociológia SOC
  spoločenská komunikácia KMM
  spracovanie informácií SPI
  spracovanie obrazu a textu SOX
  spracovanie sekvencií SSK
  Správanie SPR
  stavba a prevádzka strojov a zariadení SGZ
  strojárska technológia STT
  strojníctvo STN
  športová výchova SOY
  technická grafika TEG
  technické kreslenie TCK
  technické vybavenie počítačov HWW
  technika administratívy TEA
  technika administratívy a korešpondencia TAK
  technológia TEC
  technológie internetu TIU
  telekomunikácie TKM
  telekomunikačná technika TEL
  telesná a športová výchova TSV
  telesná výchova špecializácia TVS
  teoretická časť odbornej zložky OIT
  teoretická časť odbornej zložky TČOZ
  tovaroznalectvo TVZ
  tvorba web stránok TWS
  účtovníctvo UCT
  ústna časť záverečnejj skúšky ÚČZS
  výroba a montáž VMO
  základy elektroniky ZEN
  základy elektrotechniky ZAE
  základy strojárstva ZLR
  základy strojníctva ZSJ
  základy techniky ZTH
  zdravotné náuky ZDN

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria